header01

Laatst bijgewerkt op 18 december 2018


Opzeggen van het lidmaatschap.

Wilt u uw lidmaatschap van u of uw kinderen opzeggen? Vul dan onderstaand online formulier in, verzend het en de ledenadministratie zal u volgens de regels afmelden.

 

Houd u rekening met de hieronder vermelde regels die door de Algemene Vergadering zijn vastgesteld:

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

 

Statuten

 

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

a. door het overlijden van het lid;

b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;

 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

 

8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

 

Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 2 Het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Deze opzegging moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het bestuur of bij de ledenadministrateur.

Opzegging per email of online wordt gezien als schriftelijk.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt opgezegd blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.


Opzegging lidmaatschap LTC Uden

 

U vindt dit nummer op uw ledenpas of op www.ltcuden.nl onder [Tennismaatjes].

wenst zijn/haar lidmaatschap van LTC Uden op te zeggen met ingang van

Opzegging van het lidmaatschap is een recht dat u toebehoort. U kunt dat doen zonder opgaaf van de reden. Vermeldt u de reden wel, dan kunnen wij daar wellicht iets mee. Kies hieronder uw opgave van uw reden van opzegging.

 Indien opzegging vanwege verhuizing naar buiten Uden moet het nieuwe adres worden aangegeven.

 

Hij/zij verklaart zich bekend met de vigerende statuten en reglementen, welke onder meer stellen dat:

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari.

Het lidmaatschap loopt vanaf de ingangsdatum tot 1 januari daaropvolgend en wordt automatisch verlengd met 1 jaar, tenzij dit schriftelijk (on line) en uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar aan het secretariaat of de ledenadministratie is opgezegd. Bij onmiddelijke opzegging blijft de contributie verschuldigd tot het einde van het lopende verenigingsjaar. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd. (Artikel 6 van de Verenigingsstatuten). U vindt de volledige tekst van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op www.ltcuden.nl.