Aanvragen blessurelidmaatschap


LTC Uden biedt haar actieve leden de mogelijkheid de baanpermissie op te schorten voor de tijd dat om medische redenen even niet kan worden getennist. Om voor dit blessurelidmaatschap in aanmerking te komen zijn enige voorwaarden gesteld in ons Huishoudelijk Reglement.

Dit reglement stelt voor een blessurelidmaatschap:

- Leden die gedurende het lopende jaar verwachten om medische redenen een langere tijd niet actief de tennissport te kunnen beoefenen kunnen desgewenst worden geadministreerd als 'blessurelid'. De tijd waarin het lidmaatschap wordt opgeschort gaat in op het tijdstip waarop het verzoek is ontvangen en eindigt op het tijdstip waarop de opschorting wordt beëindigd door het verzoek tot heractivatie van de ledenpas of anderszins.

- Indien de vorenbedoelde opschorting langer heeft geduurd dan 90 dagen heeft het ‘blessurelid’ recht op tijdsevenredige restitutie van de vooruitbetaalde contributie, tot ten hoogste het verschil tussen de betaalde contributie en de jaarlijks vastgestelde minimale contributie. Onder vooruitbetaalde contributie wordt niet begrepen de reeds betaalde afkoop bardienst. Het bestuur is bevoegd een vermeend misbruik van deze regeling te (doen) toetsen alvorens restitutie zal plaatsvinden.

Als u aan deze voorwaarden voldoet kunt u nu een online het blessurelidmaatschap aanvragen.

 

Uw gegevens