Kennismakinglessen jeugd


Heeft uw kind nog geen enkele of weinig ervaring met het tennisspel, dan bestaat de mogelijkheid uw kind de benodigde kennis en vaardigheid aan te leren met de kennismakingslessen. Deze tennislessen van LTC Uden worden verzorgd door Voorn tennis & padeltraining. Onder leiding van Mark Voorn staan getalenteerde en gekwalificeerde trainers tot uw dienst. 

Uniek is deze cursus kennismakingslessen bij LTC Uden. Deze kennismakingscursus, welke 3 maal per jaar wordt gegeven, is uitermate geschikt voor jonge kinderen die willen beginnen met tennissen. In 10 lessen van 1 uur per week wordt de basis van het tennisspel aangeleerd (de kinderen leren op speelse wijze het slaan van een forehand, backhand en service). De kinderen ontvangen op het einde van de lessenreeks een diploma. 

De cursus vormt een goede voorbereiding op het tennisspel en evt. vervolglessen, waarvoor aansluitend kan worden ingeschreven. Ook deze worden verzorgd door Voorn tennis en padel.

- De deelname aan de 10 kennismakingslessen kost € 50,00 per deelnemer.

- Voor deelname aan de kennismakingslessen is het betaalde lidmaatschap van LTC Uden nog niet verplicht gesteld.

- LTC Uden zorgt tijdens deze kennismakingslessen voor een tennisracket en tennisballen. Uw kind hoeft als deelnemer alleen te beschikken over voor tennis gepaste sportkleding en sportschoenen.

U kunt inschrijven door het online invullen van het aanvraagformulier kennismakingslessen, welke u vervolgens doorstuurt aan LTC Uden.

Voor een gratis proefles neemt u contact op met [email protected]

 

Voorwaarden waaronder kennismakingslessen kan worden gevolgd bij LTC Uden

1. Lestijden en lesperiode alsmede de groepssamenstelling worden door de trainer vastgesteld. Er wordt rekening gehouden met preferentie, maar deze worden niet gegarandeerd.

2. Door uw inschrijving verplicht u zich tot afname van het aangegeven aantal lessen binnen de afgesproken lesperiode. Deze verplichting vangt aan op het moment dat de inschrijver en de trainer de duur en de aanvang van de lessen zijn overeengekomen, maar uiterlijk bij aanvang van de eerste les.

3. De tennislessen worden uitsluitend gegeven op de tennisbanen van LTC Uden.

4. De trainer neemt, op basis van de weersomstandigheden, een beslissing met betrekking tot de voortgang van de les. Uitgevallen lessen worden in overleg met de trainer op een ander tijdstip ingehaald.

5. Bij verhindering van de trainer zal deze u hiervan vooraf telefonisch, of via www.ltcuden.nl, op de hoogte brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, hebt u géén recht om deze les ingehaald te krijgen, evenmin zal deze les op een andere wijze verrekend worden. Uitzondering hierop vormt de situatie zoals beschreven onder punt 6.

6. In geval van ziekte of blessure zijn de eerste 4 weken waarin geen training kan worden gevolgd voor eigen risico. Gedurende deze periode geldt geen recht op inhalen van lessen. Duurt de ziekte of blessure langer dan deze periode dan kan de Technische Commissie besluiten om over te gaan tot restitutie van lesgelden of de mogelijkheid bieden om de resterende lessen op een ander tijdstip alsnog te volgen. Hiertoe dient door de leerling een schriftelijk verzoek, vergezeld van een doktersverklaring, te worden ingediend bij de Technische Commissie, die daarop zo snel mogelijk uitsluitsel zal geven. Let wel, de eerste 4 weken zijn te allen tijde voor risico van de leerling.

7. Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulieren worden in behandeling genomen. Bij online inschrijving is een handtekening niet vereist.  

Technische Commissie LTC Uden

Hierbij geef ik aan in aanmerking te willen komen voor het volgen van kennismakingslessen voor mijn kind/pupil. Ik verklaar op de hoogte te zijn van de bepalingen waaronder tennislessen kunnen worden gevolgd. Deze bepalingen heb ik nagelezen op www.ltcuden.nl.

De cyclus kennismakingslessen omvat 10 lesuren en kost nu € 50,00

gegevens inschrijver (ouder(s) of verzorger(s) van lesnemer)
gegevens lesnemer
Betaling