Huishoudelijk reglement LTC UDEN

LTC UDEN
Boekelsedijk 6a 5404 NK Uden
Postbus 232 5400 AE Uden
Datum: juli 2020
Versie: 20.1
Auteur(s): Bestuur LTC Uden
Internet : www.ltcuden.nl
e-mail: [email protected]

 

Inleiding

Artikel   1: Rechten, verplichtingen en gedragsregels van de leden.
Artikel   2: Omgangsregels en Vertrouwenscontactpersoon (VCP).
Artikel   3: Het lidmaatschap.
Artikel   4: Administratieve bepalingen.
Artikel   5: Geldelijke bijdragen en contributies.
Artikel   6: Contributie bedragen.
Artikel   7: Geldelijke bijdragen evenementen.
Artikel   8: Toernooien, evenementen en competities.
Artikel   9: Introductie regeling.
Artikel 10: Baanreglement.
Artikel 11: Baangebruik bij slechte weersomstandigheden.
Artikel 12: Baanverdeling.
Artikel 13: Parkreglement.
Artikel 14: Bardiensten en keukendiensten.
Artikel 15: Trainingen.
Artikel 16: Vergaderingen.
Artikel 17: Bestuur.
Artikel 18: Besluitvorming.
Artikel 19: Verplichtingen van het bestuur.
Artikel 20: Commissies.
Artikel 21: Slotbepalingen.

 

Inleiding

Voor de vereniging is het van belang naast de statuten en een handleiding voor bestuursleden ook een huishoudelijk reglement te hebben waarin o.a. de regels voor en verplichtingen van de leden zijn vastgelegd. De leden hebben de taak om in de zin van deze regels en verplichtingen te handelen en eventueel collega-leden hierop te wijzen en zo nodig te corrigeren. Het bestuur kan bij het niet naleven of negeren van dit reglement passende maatregelen nemen. Bij afwijken van dit reglement op enig onderdeel, moet een bestuurlijke beslissing genomen worden.

Het is best mogelijk dat de zakelijke formulering van het reglement wat minder plezierig wordt ervaren. Toch heeft het bestuur, ter wille van een goede organisatie en het op financieel verantwoorde wijze leiden van de vereniging, een dergelijk reglement nodig. Ook het belang, de verantwoordelijkheid en de inzet van de vrijwilligers van de vereniging (bestuur- en commissieleden) dragen inhoudelijk bij aan de opstelling van dit reglement.

Het bestuur vraagt dan ook uw welwillende medewerking om in de geest van dit reglement uw lidmaatschap in te vullen. Uw attentie en loyaliteit dragen bij tot het beperken van de hoeveelheid vrije tijd, die andere leden in de vereniging steken ten gunste van uw tennisplezier en de daaruit voortvloeiende sociale kontakten.

 

1. Rechten, verplichtingen en gedragsregels van de leden

1) De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen.

2) De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

3) Leden dienen zorgvuldig en correct om te gaan met eigendommen van de vereniging.

4) Schade, door een lid, aan de vereniging of aan haar eigendommen toegebracht, dient aan het bestuur gemeld te worden en kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

5) De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoek raken van en/of schade aan privé eigendommen op het tenniscomplex, waarin begrepen het tennispaviljoen en kleedkamers.

 

2. Omgangsregels en Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

LTC Uden streeft naar een cultuur waarin een veilige en goede sfeer centraal staat. Om dat te bereiken gelden binnen de vereniging de volgende omgangsvormen:

1) Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.

2) Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

3) Ik val de ander niet lastig.

4) Ik berokken de ander geen schade.

5) Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

6) Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

7) Ik negeer de ander niet.

8) Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

9) Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

10) Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

11) Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

12) Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

13) Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

14) Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Indien leden te maken krijgen met seksuele intimidatie, discriminatie, machtsmisbruik of pesten, is er tenminste één Vertrouwens Contact Persoon (VCP) binnen de vereniging beschikbaar die naast de reguliere organisatie staat en op vertrouwelijke wijze slachtoffers de juiste weg wijst. Daarnaast rapporteert de VCP aan het bestuur en doet aanbevelingen om een veilige omgeving voor alle leden te waarborgen. Op de website van LTC Uden zijn de gegevens van de VCP te vinden.

 

3. Het lidmaatschap.

In aanvulling op de verenigings statuten wordt administratief onderscheid gemaakt in de volgende leden:

1) Seniorleden, zij die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt ;

a) Studenten, zij die op de door de vereniging gestelde voorwaarden aantonen student te zijn;

2) Juniorleden, zij die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt;

a) Midi’s, zij die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de twaalfjarige leeftijd nog niet hebben bereikt;

b) Mini’s, zij die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de achtjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

c) Lesleden, zij die hebben aangegeven uitsluitend tijdens het deelnemen aan kennismakingslessen en daaraan gekoppelde overige jeugdactiviteiten gebruik te willen maken van de door LTC Uden aangeboden faciliteiten. Deze leden worden aangemeld als lid van de KNLTB, waarvoor een gematigde contributie in rekening wordt gebracht welke gelijk is aan het bedrag dat de KNLTB in rekening brengt per aangemeld lid van LTC Uden.

 

4. Administratieve bepalingen.

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum, alsmede de overige op het aanmeldingsformulierverplicht gestelde vermeldingen.

De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrektepersoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van devereniging in verband met alle reguliere verenigingsaktiviteiten.

1) Adres- en/oftelefoonnummerwijziging dienen direct aan de ledenadministratie te worden gemeld. Deze melding kan online worden verstuurd met gebruikmaking van Mijn LTC. Dit is uw persoonlijke domein welke u benadert via www.ltcuden.nl.

2) De vereniging is verplicht persoons- en adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar te maken in verband met alle reguliere verenigingsaktiviteiten en tevens te verstrekken aan de KNLTB inverband met de aanmelding als lid.

3) De aanmelding van een nieuw lid wordt in behandeling genomen na ontvangst van, bij voorkeur, de online aanmelding voor het lidmaatschap, welke kan worden benaderd op www.ltcuden.nl. Mocht een online aanmelding niet tot de mogelijkheiden behoren, dan kan de aanmelding in overleg met de ledenadministratie worden ingeschreven.

4) Het bestuur kan een wachtlijst aanhouden. De ledenadministratie deelt dit alsdan het kandidaat-lid mede.

5) Het lid is speelgerechtigd als het in het bezit is van een geldige LTC Uden-KNLTB pas of een door de ledenadministratie verstrekte tijdelijke afhangpas. Deze pas is strikt persoonlijk en blijft eigendom van LTC Uden.

6) Zonder geldige LTC Uden-pas mag er geen gebruik worden gemaakt van de tennisbanen. Men kan dan ook niet deelnemen aan evenementen en interne competities.

7) Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien het lidmaatschap wordt aangegaan na 1 januari van enig jaar loopt het lidmaatschap vanaf die datum tot en met 31 december van dat jaar.

8) Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Deze opzegging moet online worden ingediend bij de ledenadministrateur.

9) Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt opgezegd blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

10) Tenzij de bestuursvergadering anders beslist wordt er geen kwijtschelding of restitutie van contributie of eigen bijdragen verleend.

11) Studenten die in een bepaald jaar niet aan tennisactiviteiten bij LTC Uden kunnen deelnemen vanwege een studiestage in het
buitenland of binnen Nederland op een grote reisafstand of reisduur van Uden, kunnen middels een donatie de vereniging blijven ondersteunen. De mogelijkheid tot het gebruikmaken van de tennisbanen zal in het Afhangbord worden geblokkeerd. Zij kunnen aan overige verenigingsactiviteiten deelnemen en behoeven geen entreegeld te betalen, wanneer zij hebben aangegeven weer actief te gaan tennissen.

12) Leden die gedurende het lopende jaar verwachten om medische redenen een langere tijd niet actief de tennissport te kunnen beoefenen kunnen desgewenst worden geadministreerd als ‘blessurelid’. Om als ‘blessurelid’ te worden aangemerkt moet hiervan online een melding worden gemaakt. De tijd waarin de baanpermissie wordt opgeschort gaat in op het tijdstip dat de melding door de penningmeester is ontvangen en eindigt op de datum dat online een hersteldmelding is ontvangen. Indien de vorenbedoelde opschorting langer heeft geduurd dan 90 dagen heeft het ‘blessurelid’ recht op tijdsevenredige restitutie van de vooruitbetaalde contributie, tot ten hoogste het verschil tussen de betaalde contributie en de jaarlijks vastgestelde minimale contributie. Onder vooruitbetaalde contributie wordt niet begrepen de reeds betaalde afkoop bardienst. Het bestuur is bevoegd een vermeend misbruik van deze regeling te (doen) toetsen alvorens restitutie zal plaatsvinden.

13) In bijzondere gevallen kan het bestuur op discrete wijze kandidaat leden afwijzen of aannemen.

 

5. Geldelijke bijdragen en contributies

1) Het bestuur is bevoegd, op basis van de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting, de eigen bijdrage van leden voor evenementen en competities e.d. vast te stellen.

2) In de algemene vergadering worden de voorstellen met betrekking tot de vaststelling van contributies, entreegelden en andere bijdragen van de leden en van de minimumbijdrage van begunstigers geaccordeerd zoals in de statuten is vastgelegd.

3) Ingeval van samenwoning in gezinsverband van leden op hetzelfde adres, tot het gezinsverband behorende studenten worden ten deze geacht op vorenbedoeld adres woonachtig te zijn, wordt de jaarlijkse contributie gematigd tot maximaal het door de algemene
vergadering vastgestelde contributiebedrag. Bedragen voor afkoop van bardiensten worden niet hieronder begrepen. De penningmeester kan in geval van gezins/samenlevingsverband het gezinshoofd een verklaring vragen, waaruit blijkt dat zijn of haar situatie voldoet aan de bepalingen voor de maximale gezinscontributie.

4) De rekening voor de contributie wordt aanvang januari van het verenigingsjaar verzonden. U dient de contributierekening op juistheid te controleren en eventuele tekortkomingen onverwijld aan de penningmeester te melden.

5) Desgewenst bestaat er een mogelijkheid om in vier gelijke opeenvolgende maandelijkse termijnen uw contributie te voldoen. Indien u dit wenst moet u dit uiterlijk op 1 december van ieder jaar schriftelijk of per Email kenbaar maken bij de penningmeester. Zonder schriftelijk, of per Email, tegenbericht handhaaft de penningmeester de eerder aangevraagde gespreide betaling. Gespreide betaling is slechts mogelijk na afgifte van een machtiging tot automatische incasso van de verschuldigde bedragen. De extra kosten van gespreide betaling bedragen:

a) 1,25 euro bij factuurverzending (4x) via e-mail;

b) 5,00 euro bij factuurverzending (4x) via gewone post.

6) De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld of eigen bijdrage voor deelname aan trainingen en/of competities te voldoen binnen 30 dagen na de op de factuur gestelde datum.

7) Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, twéémaal een
herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien.

8) Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

 

6. Contributie bedragen

1) Contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de algemene vergadering welke gehouden wordt in maart. Nieuwe bedragen gaan dan in per 1 januari van het volgend kalenderjaar of zoveel eerder of later als de algemene vergadering dit nodig acht, en worden tijdig gepubliceerd op de website en in het clubmagazine.

2) Voor de volgende categorieën worden verschillende contributiebedragen vastgesteld:

· Seniorlid

· Juniorlid

· Midilid

· Minilid

· Studentlid

· Maximale contributie voor gezins / samenlevingsverband

· Entreegeld

Verder worden de volgende bedragen vastgesteld:

· Bedrag afkoop bardienst

· Bedrag toeslag bardienst

· Eigen bijdragen tennistrainingen en tennislessen

· Bedrag introductietarief

· Andere door de algemene vergadering vastgestelde bedragen.

3) Seniorleden krijgen in het jaar dat zij 18 jaar worden korting op de contributie tot het bedrag van studentleden. De aangevangen trainingssessies in dat jaar kunnen worden afgemaakt als zijnde juniorlid.

4) Studenten dienen hiertoe jaarlijks, uiterlijk op 1 december van enig jaar, de studentenkorting aan te vragen middels het aan de penningmeester insturen van een kopie van de inschrijving bij de onderwijs- of studie instelling of een kopie van de toekenning studiefinanciering door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), beiden met een geldigheidsduur in het betreffende verenigingsjaar. In geval van onduidelijkheid beslist het bestuur.

5) Contributie voor gezins/samenlevingsverband betekent het op één adres wonen van ouders/verzorgers en jeugdleden, alsook studenten die tot dat verband behoren.

6) Bij toetreding als lid in de loop van het kalenderjaar zullen de contributiebedragen naar evenredigheid van de nog niet verstreken kalendermaanden worden toegepast.

7) Tenzij op het aanmeldingsformulier anders is aangegeven wordt het lidmaatschap ten deze geacht te zijn aangevangen per de eerste van de maand waarin het inschrijvingsformulier is ontvangen. Het entreegeld is in alle situaties in zijn geheel verschuldigd.

 

7. Geldelijke bijdragen evenementen

Juniorleden, midi’s en mini’s zijn vrijgesteld van inschrijfgelden voor de deelname aan door LTC Uden georganiseerde evenementen en toernooien op het tenniscomplex aan de Boekelsedijk. Deze vrijstelling betreft uitsluitend de specifiek voor deze leden georganiseerde evenementen.

De bijdrage voor recreatieve evenementen zal per evenement in alle redelijkheid en met inachtneming van alle te maken kosten zo laag mogelijk worden vastgesteld.

 

8. Toernooien, evenementen en competities

Het bestuur peilt jaarlijks de behoefte aan de te organiseren activiteiten, zoals:

· Toernooien.

· KNLTB-competities alsmede interne LTC Uden-competities.

· Andere evenementen.

De organisatie van voornoemde activiteiten is opgedragen aan de daartoe aangewezen commissies, welke tevens zorgdragen voor tijdige aanmeldingen bij de KNLTB en andere instanties.

 

9. Introductie regeling

1) Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om met een niet-lid gebruik te maken van de baanfaciliteiten op het tennispark van LTC Uden. 

2) Deze regeling heeft tot doel om leden de gelegenheid te geven om met een niet-lid op onze banen te spelen. Er kunnen periodes zijn dat dit niet is toegestaan vanwege een grote bezetting door eigen leden. Deze regeling is beperkt. Een niet-lid mag max. 5x per jaar worden geïntroduceerd. Kosten hiervoor zijn € 5,- per keer en worden automatisch afgeschreven van je rekening onder de noemer intro les.

 

10. Baanreglement

1) U heeft toegang tot de banen als u in het bezit bent van een geldige LTC UDEN-KNLTB pas, tijdelijke ledenpas of geldige  introductiepas, en daarmee een baan heeft gereserveerd op het digitale Afhangbord.

2) Toon sociaal gedrag bij baanreserveringen.

3) U mag de banen uitsluitend betreden op tennisschoenen en in gepaste tenniskleding.

4) Niemand, behalve leden van het bestuur en de facilitairecommissie, is gerechtigd verandering in de reservering aan te brengen.

5) Banen c.q. speeluren kunnen voor competitie, toernooien , training of onderhoud zijn gereserveerd. Dit wordt op het digitale afhangbord aangegeven.

6) De baanverlichting kan door de bardienst worden ingeschakeld. Bij gesloten paviljoen kan men de verlichting zelf inschakelen in het buitentoilet m.u.v. baan 8 t/m 10.

7) De verlichting gaat middels een tijdklok uit. Bij voortijdige uitschakeling duurt het ca 20 min. alvorens de lampen weer gaan branden.

8) Bij het constateren van gebreken of onregelmatigheden wordt u verzocht dit de facilitairecommissie te melden.

 

11. Baangebruik bij slechte weersomstandigheden

De beheerder beslist of er op de banen gespeeld kan worden, bij afwezigheid beslist het bestuur of een afgevaardigde namens het bestuur. Bij evenementen, competities of toernooien beslist de organiserende commissie op basis van onderstaande richtlijnen en bij onverwachte weersveranderingen.

Richtlijnen:

Regen: Eigen risico spelers, alleen bij plassen op de baan kan er niet gespeeld worden.

Sneeuw: Banen sneeuwvrij maken is slecht voor de banen i.v.m. zandverschuiven en derhalve verboden. Er kan niet gespeeld worden. Zo mogelijk wordt de betreffende baan als ‘Onbespeelbaar’ aangegeven op het afhangbord.

Vorst: Vorst is geen probleem voor de banen, bij gladde banen wel de veiligheid in acht nemen. Situatie wordt beoordeeld door de beheerder. Zo mogelijk wordt de betreffende baan als ‘Onbespeelbaar’ aangegeven op het Afhangbord.

Dooi: Bij dooi of opdooi wordt de onderlaag week en kan de baan beschadigd worden bij het spelen. Er mag niet gespeeld worden. Zo mogelijk wordt de betreffende baan als ‘Onbespeelbaar’ aangegeven op het afhangbord.

 

12. Baanverdeling

LTC Uden beschikt over 12 tennisbanen en 4 padelbanen, waarop de volgende activiteiten worden gepland:

· Trainingen

· Evenementen en toernooien

· Interne competities

· KNLTB competitie

· Recreatief (vrij) tennis & padel

· Tennisclinics en/of bedrijfsarrrangementen voor onze sponsors of andere begunstigers.

Er zullen in principe 3 banen gereserveerd blijven voor recreatief(vrij) tennis.

Mocht om de een of andere reden hiervan worden afgeweken, dan zal het “vrij reserveren” in overleg met de wedstrijdleiding plaatsvinden en U dient zich daarvoor aan de wedstrijdtafel te melden.

Op het afhangbord zal verder worden aangeven welke uren er op welke banen reserveringen zijn gedaan voor geplande trainingen, evenementen, onderhoud en interne competities; op deze uren kan er op deze banen dus niet vrij getennist worden.

 

13. Parkreglement

1) Auto’s of andere voertuigen mogen vanwege de toegang van hulpdiensten bij eventuele calamiteiten niet voor de hoofdingang worden geparkeerd.

2) Fietsen, bromfietsen, scooters en motorfietsen dienen uitsluitend op de daarvoor bestemde rode bestrating te worden geplaatst. Het is niet toegestaan deze vervoermiddelen op het tenniscomplex te berijden.

3) Honden op het park aangelijnd houden.

4) Honden hebben geen toegang tot het paviljoen en mogen de banen en kinderspeelgelegenheden niet betreden.

 

14. Bardiensten en keukendiensten

Het tennispaviljoen van LTC Uden is van u en is voor u. Het is in ons aller belang het paviljoen optimaal open te stellen.

1) Wie moeten Bardienst of keukendienst doen.

Alle leden vanaf de 18-jarige leeftijd tot het jaar waarin zij 72 jaar worden zijn bardienstplichtig, met uitzondering van leden die door het bestuur zijn vrijgesteld van verplichte bardiensten.

· Iedereen draait verplicht 3 gewone bardiensten van 3 uur; óf

· 2 bardiensten van 4,5 uur. Deze vinden plaats tijdens toernooien en competities van 21.00 uur tot sluiting op uiterlijk 01.00 uur.

· Als leden meerdere bardiensten willen draaien, kunnen zij daar per dagdeel een vergoeding voor krijgen. Deze vergoeding is per extra dagdeel en geldt uitsluitend voor bardiensten die na indeling van alle verplichte bardiensten nog openstaan.

2) Verplicht Certificaat alcoholbeleid voor alle bardienstvrijwilligers.

Sinds 2014 verplicht de overheid dat alle bardienstvrijwillligers in het bezit moeten zijn van het certificaat alcoholbeleid. Deze vragenlijst en meer informatie vindt u op onze website.

3) Afkoop verplichte bardiensten:

Indien u dringende reden heeft uw verplichte paviljoendiensten af te kopen dan wordt u hiervoor een bedrag in rekening gebracht. Afkoop is alleen mogelijk voor alle drie de diensten. Indien u in enig jaar uw paviljoendiensten heeft afgekocht, dan treft u het bedrag van deze afkoop ook aan op uw factuur voor het volgende verenigingsjaar.

Wenst u uw afkoop in te trekken, of wenst u alsnog voor het volgende verenigingsjaar af te kopen, dan dient u dit online te melden bij de penningmeester en wel uiterlijk op 1 december van enig jaar.

Een betaald bedrag voor afkoop van uw paviljoendiensten wordt uitsluitend gerestitueerd indien u in het lopende verenigingsjaar kenbaar maakt alsnog uw drie paviljoendiensten te willen verrichten.

4) Extra bardiensten:

Een lid, die naast zijn/haar verplichte bardiensten extra bardiensten wil draaien, kan dit online opgeven bij de bardienstplanning. De extra dienst(en) is/zijn persoonlijk. Hiervoor ontvangt u een vergoeding per dienst. De maximale vergoeding per jaar kan de persoonlijke jaarcontributie niet overschrijden. Het te vergoeden bedrag wordt aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar met u verrekend.

5) Bardienstreglement:

Het bestuur stelt voor de gewenste uitvoering van de bardiensten een Bardienstreglement vast. Dit reglement is inhoudelijk voorbehouden aan het bestuur en is derhalve niet onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

 

15. Trainingen

Onder verantwoordelijkheid van de Technische commissie wordt er onder leiding van en door de clubtrainers training gegeven aan:

· Competitie spelers, vanwege eigen aanvraag en door de Technische Commissie hiertoe geselecteerd.

· Recreatieve seniorleden, vanwege eigen aanvraag.

· Recreatieve jeugdleden, vanwege eigen aanvraag.

· Zo genaamde lesleden, vanwege eigen aanvraag, uitsluitend voor deelname aan balvaardigheids- en slagvaardigheidslessen.

· Scholieren, na overeenkomst met de school/scholengemeenschap

Het bestuur stelt per voornoemde groepen de voorwaarden voor deelname aan de trainingen vast.

 

16. Vergaderingen

1) De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

2) Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke (per gewone post of digitaal)uitnodiging aan ieder bestuurslid. Ingeval van een algemene vergadering aan ieder lid, tenminste veertien dagen vóór de datum van de vergadering. In aanvulling op artikel 13 van de verenigings statuten wordt als vorenbedoelde uitnodiging nadrukkelijk digitaal en gewone post gelijkgesteld. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

3) Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

4) De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

5) Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

 

17. Bestuur

1) Verwijzend naar artikel 10, punt 1 van de Statuten – Taak en bevoegdheden van het bestuur – wordt in afwijking van artikel 9, punt 3 van de Statuten; de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

2) De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Elk jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

3) In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

4) In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

5) Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c van de Statuten, wordt gesteld op 25.000 euro.

 

18. Besluitvorming

1) Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

2) Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

3) Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.

4) Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

5) Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

6) In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.

7) Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden en van leden van verdienste.

8) Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

 

19. Verplichtingen van het bestuur

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

· namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;

· presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

· de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.


Specifieke zaken zijn vastgelegd in bestuursreglementen, zoals, maar niet beperkt tot:

· De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden, als bedoeld in artikel 9 lid 4 van de statuten.

· Het bestuursregelement alcohol.

· De benoeming van het verenigingsinstituut “Vertrouwenspersoon”.

· De wijze van besluitvorming tot het doen van een benoeming tot Erelid en/of Lid van verdienste.

· De uitvoering van het Protocol bij overlijden.

 

20. Commissies

De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

 

21. Slotbepalingen

Alle leden kunnen kennis nemen van de Statuten en dit reglement via de website van de vereniging.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 16 maart 2015.